25 Sep 2013

Overzicht Belastingplan 2014 voor vermogende particulieren en ondernemers (en dga’s)

Het belastingplan 2014 is flinterdun en weinig verassend ten opzichte van de voorgaande jaren. In deze notitie geven wij een handzaam overzicht van de voor- en nadelen van de voorgestelde maatregelen toegespitst op vermogende particulieren en ondernemers (en dga’s). Deze zijn gegroepeerd om per doelgroep inzicht te krijgen in de belangrijkste wijzigingen. Wij benadrukken dat het belastingplan 2014 nog niet definitief is en door de Tweede en Eerste Kamer nog moet worden goedgekeurd.

Vermogende particulieren

Voordelig

(1) Verruiming vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen in verband met eigen woning

In de huidige regeling zijn eenmalige schenkingen door ouders aan hun kinderen tussen 18 en 40 jaar tot een bedrag van maximaal € 51.407 vrijgesteld, mits de schenking verband houdt met de verwerving of verbouwing van de eigen woning.

In het Belastingplan 2014 wordt voorgesteld dat vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 schenkingen tot een bedrag van € 100.000 aan iedereen (niet alleen kinderen) vrij van schenkbelasting kunnen worden geschonken, mits deze schenking wordt aangewend voor de eigen woning (aankoop of aflossing op bestaande lening). Daarnaast mogen ook schenkingen worden gedaan ter aflossing van een restschuld die is blijven staan na de verkoop van een woning.

(2) Looptijd multiplier voor giften verlengd

De multiplier voor giften aan culturele instellingen wordt verlengd tot en met 2017. Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden giften in hun inkomstenbelasting, vermeerderd met 25% in mindering brengen op hun inkomen (maximaal € 1.250). Op deze manier levert een gift dus een extra besparing aan inkomstenbelasting op.

 

Nadelig

(1) Aanpak ontgaansconstructies met APV’s (afgezonderd particulier vermogen)

Thans is het waarschijnlijk mogelijk om door middel van het inbrengen van vermogen in een APV dat Nederlandse belasting wordt ontlopen. Met het belastingplan 2014 wordt gepoogdt deze ontgaanscontructies tegen te gaan.

(2) Afschaffing algemene heffingskorting

De (maximale) algemene heffingskorting wordt verhoogd, maar tegelijkertijd wordt deze voor hogere inkomens in een aantal jaren radicaal afgebouwd. Dit leidt voor de hogere inkomens uiteindelijk tot meer verschuldigde inkomstenbelasting.

(3) Afschaffing arbeidskorting

Ook de arbeidskorting wordt in een aantal jaren flink verhoogd, maar door het inkomensafhankelijk maken van deze korting wordt deze korting vervolgens in een aantal jaren afgebouwd.

(4) Geen inflatiecorrectie inkomstenbelastingschijven

Door de inflatiecorrectie op inkomstenbelastingschijven achterwege te laten, komt men eerder in een hogere tariefschijf terecht.

 

Ondernemers en dga’s

Voordelig

(1) 20% belastingkorting bij vrijval stamrechten

Belastingplichtigen die in het jaar 2014 overgaan tot een volledige afkoop van hun stamrechten krijgen een eenmalige vrijstelling van 20%. Slechts 80% van de afkoop wordt in de heffing betrokken. Als het restant overigens wordt belast tegen 52%, maar in de toekomst vanwege lager inkomen een lager tarief zou gelden, is het de vraag of deze eenmalige faciliteit voordelig is.

Daarnaast komt de eis dat stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd per 1 januari 2014 te vervallen. Revisierente wordt vanaf dat moment niet meer geheven bij de afkoop van een stamrecht.

(2) Enkele aanpassingen aan de S&O afdrachtvermindering

Verlenging eerste schijf S&O afdrachtvermindering, doch gelijktijdige verlaging van tarief van 38% naar 35%. S&O aanvraagperiode wordt verhoogd van 6 maanden naar 12 maanden. S&O verrekening ook in andere Loonheffingstijdvakken mogelijk. Door die laatste aanpassing kan een loonkostensubsidie die door een te lage loonheffing niet volledig kan worden benut, in een volgend loontijdvak alsnog worden benut. Thans is dat niet mogelijk.

(3) Afschaffing Btw-integratieheffing

Ombouwen van bijvoorbeeld onroerende zaken wordt bij organisaties met vrijgestelde prestaties in de BTW (zoals ziekenhuizen, financiële instellingen en onderwijsinstellingen) aantrekkelijker. Ook het verbouwen van kantoorpanden tot woningen die worden verhuurd, wordt door deze maatregel voordeliger. Momenteel zien veel eigenaren van dergelijke kantoorpanden door de integratieheffing nog af van een dergelijke verbouwing.

Meer weten over de integratieheffing? Lees onze voorgaande nieuwsberichten Btw-integratieheffing ten einde? en Btw-integratieheffing ten einde? Yes sir!

(4) Verruiming MIA voor bedrijfsmatige verhuurders

Thans komen alleen ondernemers die bijvoorbeeld asbestsanering plegen in woningen eventueel in combinatie met zonnepanelen, in aanmerking voor de MIA. Voorgesteld wordt om ook bedrijfsmatige verhuurders in aanmerking te laten komen voor de MIA.

(5) Overgangsregeling Werkkostenregeling verlengd

De werkkostenregeling is pas vanaf 1 januari 2015 verplicht voor werkgevers. De beoogde wijzigingen zijn overigens nog niet bekend gemaakt.

 

Nadelig

(1) Afschaffing Btw-integratieheffing

De afschaffing van de Btw-integratieheffing leidt tot een financieringsnadeel doordat de Btw die op de aangekochte bouwmaterialen niet meer in aftrek kan worden gebracht. De Btw-integratieheffing heeft echter waarschijnlijk per saldo voordelen.

(2) Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs en overheveling naar specifieke subsidieregeling onder begroting O&W

Hoe de nieuwe subsidieregeling er uit komt te zien is nog onbekend.

(3) Afschaffing stamrechtvrijstelling

Mogelijk aanvullend financieringsprobleem bij start van onderneming.

(4) Crisisheffing werkgevers ook in 2014

De pseudo-heffing van 16% over salarissen boven de € 150.000, zou alleen voor 2013 gelden. De looptijd is echter verlengd en geldt ook in 2014.

(5) Verhoging dieselaccijns van 3 cent per liter, voor LPG verhoging 7 cent per liter. LNG loopt mee in accijnsverhoging LPG.

De verhoging van de accijns is exclusief de jaarlijkse inflatiecorrectie.

(6) Verhoging alcoholaccijns van 15% voor bier en wijn en 5% voor overig alcoholhoudend. Thans generieke verhoging met 5,75% voor alles.

(7) Budget voor Research & Development (R&D) wordt met € 138 miljoen verminderd. De regeling zelf blijft verder ongewijzigd.

(8) Structureel € 30 miljoen korting op EIA (Energie-investeringsaftrek), MIA (Milieu investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving op milieu-investeringen).

(9) Drempelbedrag voor EIA, MIA en Vamil naar €2500. Voor kleine investeringen kunnen deze faciliteiten dus niet meer worden toegepast.

 

Aandachtspunten 

Op basis van het Belastingplan 2014 is het van belang om een juiste afweging te maken of u voor bijvoorbeeld bepaalde investeringen in 2013 moet handelen of juist beter kunt wachten. Denkt u aan het opleveren van een gebouw in de financiële sector, het uitkeren van stamrechtkapitaal, of het plegen van geringe investeringen met oog op de drempel voor de EIA, MIA en Vamil.

Bron: Belastingplan 2014

[begin]